مزایای کارآیند
هرچند ابعاد مختلف این سیستم بسیار گسترده بوده و همانطور هم که ذکر گردید طیف گسترده ای از نیازها را پوشش خواهد داد، ولی در نهایت استفاده کنندگان اصلی این سیستم، کارجوها بوده و فواید اصلی این سیستم به کارجوها بر میگردد. هدف نهایی این سیستم، بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی فرآیندهای دخیل در معرفی، جذب و گزینش نیروهای جویای کار می باشد. از جمله مهمترین مزایایی که این سیستم برای کارجوها به همراه خواهد داشت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ – قابلیت مشاهده تمامی فرصت های شغلی از سمت تمامی کاریابی ها
۲ – قابلیت جستجوی فرصت های شغلی بر اساس توانایی ها، مهارت ها و سوابق شخصی
۳ – قابلیت ارسال درخواست شغل برای کاریابی ها
۴ – قابلیت مشاهده لحظه ای وضعیت درخواست های ثبت شده
۵ – پرداخت آنلاین حق شارژ برای عضویت در کاریابی ها
۶ – مشاهده حق اشتراک خود در کاریابی ها